A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace (هیچ چیز بیشتر از گریس وجود دارد) متن ترانه

هنرمندان: Point of Grace (نقطه از گریس)

آلبوم: No Changin' Us (بدون Changin' ما)

What do you say to someone
اشعار معنی: به کسی چه می گویند؟
Who feels like they’ve lost it all
اشعار معنی: که احساس می کند مانند آنها همه را از دست داده ام
Over the edge, with no one there to break their fall
اشعار معنی: بر لبه با وجود نداره به سقوط خود را شکستن
And what do you say to someone
اشعار معنی: و چه شما به کسی می گویند
Who feels so unloved
اشعار معنی: که آنقدر دوستش احساس
Giving themselves away
اشعار معنی: خود دور دادن
A little bit everyday
اشعار معنی: هر روز کمی کوچک
Just to be good enough
اشعار معنی: فقط به اندازه کافی خوب باشد

And what do you say to a hopeless soul
اشعار معنی: و آنچه شما به روح نا امید کننده می گویند
Who can’t remember their way home
اشعار معنی: که راه خود را به خانه بياوريد
And everything is out of their control
اشعار معنی: و همه چیز را کنترل

There is no valley
اشعار معنی: ولی هیچ است
There is no darkness
اشعار معنی: تاریکی است
There is no sorrow
اشعار معنی: هیچ غم و اندوه است
Greater than the grace of Jesus
اشعار معنی: بزرگتر از لطف عیسی مسیح
There is no moment
اشعار معنی: هیچ لحظه ای وجود دارد
There is no distance
اشعار معنی: هیچ فاصله وجود دارد
There is no heartbreak
اشعار معنی: هیچ دل شکستگی وجود دارد
He can’t take you through
اشعار معنی: او شما را از طریق را ندارد
So before you think that you’re too lost to save
اشعار معنی: پیش از این پس شما فکر می کنید که شما بیش از حد برای نجات از دست رفته
Remember there is nothing greater than grace
اشعار معنی: به یاد داشته باشید چیزی بیشتر از گریس وجود ندارد

What do you say to someone
اشعار معنی: به کسی چه می گویند؟
Whose life is on the line
اشعار معنی: است که زندگی اش در خط
And they’re unsure what happens after their last breath in time
اشعار معنی: و آنها مطمئن نیستید چه اتفاقی می افتد بعد از آخرین نفس خود را در زمان
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
اشعار معنی: به کسی که شما نمی توانید از طریق شکستن دیوار ساخته شده است چه می گویند؟
And it’s so hard for them to hear the truth
اشعار معنی: و آنها را به شنیدن سخت است

What do you say to a life of regret
اشعار معنی: آنچه شما می گویند انجام به عمر پشیمانی
That’s trying so hard to forget
اشعار معنی: که سخت در تلاش است تا فراموش
What do you say to dreams unmet
اشعار معنی: به رویاهای برآورده نشده چه می گویند؟

Don’t lose heart
اشعار معنی: قلب را از دست ندهید
Don’t let go
اشعار معنی: رها نمی
Don’t give up
اشعار معنی: انجام دادن نمی شوند
You are not alone
اشعار معنی: شما تنها نیستید
There Is Nothing Greater Than Grace (هیچ چیز بیشتر از گریس وجود دارد) متن ترانه There Is Nothing Greater Than Grace (هیچ چیز بیشتر از گریس وجود دارد) متن ترانه-2 There Is Nothing Greater Than Grace (هیچ چیز بیشتر از گریس وجود دارد) متن ترانه-3 There Is Nothing Greater Than Grace (هیچ چیز بیشتر از گریس وجود دارد) متن ترانه-4

بیشتر آلبوم ها از نقطه از گریس