A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Juse Can't See for Lookin' (من Juse نیست می توانید ببینید برای نگاه ') متن ترانه

هنرمندان: Nat King Cole (نت کینگ کول)

آلبوم: The Quintessence Los Angeles - Chicago - Hollywood - New York: 1936-1944 (مبين لس آنجلس - شیکاگو - هالیوود - نیویورک: 1936-1944)

Maybe I talk too much,
اشعار معنی: شاید من بیش از حد در بحث,
Maybe I've lost m' touch.
اشعار معنی: شاید من محمد را از دست داده ' را لمس کنید.
I guess I don't know what's cookin'
اشعار معنی: من عقیده دارم که نمی دونم چه است cookin
'Cause I just can't see for lookin'.
اشعار معنی: چون من فقط نمی تواند برای نگاه ' را مشاهده کنید.

Other boys have their chicks,
اشعار معنی: پسران دیگر جوجه های خود را،
Two, three, four, five or six.
اشعار معنی: دو، سه، چهار، پنج یا شش.
I don't seem to get a bookin'
اشعار معنی: من به نظر نمی رسد به bookin'
'Cause I just can't see for lookin'.
اشعار معنی: چون من فقط نمی تواند برای نگاه ' را مشاهده کنید.

I'm kinda crazy,
اشعار معنی: نیمه دیوانه من
Like a daisy
اشعار معنی: مثل گل افتاب گردان
Up that well known tree, poor me.
اشعار معنی: تا که به خوبی شناخته شده درخت ضعیف من.
I'm sittin', hopin',
اشعار معنی: من sittin'، hopin'،
Horoscopin'
اشعار معنی: Horoscopin'
Won't some sista take a chance with me?
اشعار معنی: برخی از sista شانس با من خواهد برد؟

I've been around the town,
اشعار معنی: من در اطراف این شهر بوده است،
Everyone brings me down.
اشعار معنی: هر کس من به ارمغان می آورد.
I give up hope, I'm just a dope.
اشعار معنی: من داد تا امید، من فقط پیش بینی کردن.
There ain't no gals for hookin',
اشعار معنی: هیچ دهید برای hookin' نیست,
I just can't see for lookin'.
اشعار معنی: من فقط نمی تواند برای نگاه ' را مشاهده کنید.

I've been around the town,
اشعار معنی: من در اطراف این شهر بوده است،
Everyone brings me down.
اشعار معنی: هر کس من به ارمغان می آورد.
I give up hope, I'm just a dope.
اشعار معنی: من داد تا امید، من فقط پیش بینی کردن.
There ain't no gals for hookin',
اشعار معنی: هیچ دهید برای hookin' نیست,
I just can't see for lookin'
اشعار معنی: من فقط نمی تواند برای نگاه ' مراجعه کنید

No, just can't see for lookin'
اشعار معنی: نه، فقط برای نگاه ' نمی بینم
No, no.
اشعار معنی: نه، نه.
I Juse Can't See for Lookin' (من Juse نیست می توانید ببینید برای نگاه ') متن ترانه

بیشتر آلبوم ها از نت کینگ کول