A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Immobilarity

Immobilarity (Immobilarity)

کوری جنگل (متولد یدلایمخیرات 1970 ژانویه 12), بهتر شناخته شده با نام مرحله Raekwon، خواننده رپ آمریکایی و عضو قبیله وو تنگ است. او اولین خود را فقط فقط ساخته شده 4 کوبا Linx... در سال 1995 منتشر شد و از آلبوم های انفرادی متعددی نیز ادامه کار با وو تانگ و ارائه گسترده تعداد مهمان کمک به دیگر هیپ هاپ هنرمند آثار ثبت است.