A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

قطع 23

Disconnected-23 (قطع 23)

اتحادیه ضرب و شتم گروه پاپ پانک از بیرمنگام و Bromsgrove و Redditch، پادشاهی متحده است. آنها که قبلا به عنوان میانبر به نیوآرک شناخته شده بود. گروه است مقایسه به الویس کاستلو و مربا و همچنین گروه های موسیقی پاپ پانک مانند روز سبز به دست آورد.