A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

About Me (Σχετικά με μένα) Στίχοι

Καλλιτέχνες: Raekwon (Raekwon)

Άλμπουμ: Only Built 4 Cuban Linx, Pt. 2 (Χτισμένο μόνο 4 Κούβας Linx, Pt. 2)

Aiyo, Shallah, what up? (Yeah, you know how we do it)
Στίχοι που σημαίνει: Aiyo, Σαλάχ, τι είναι επάνω; (ναι, ξέρετε πώς το κάνουμε)
(Turn me up, kid, let's get it popping)
Στίχοι που σημαίνει: (Σειρά μου, παιδί, ας το πάρει βρεθώ)
Crazy, let's go get 'em killa (Yo Dre, good looking on this coke, man)
Στίχοι που σημαίνει: Τρελό, ας Φάτους killa (Yo Dre, καλή ψάχνει για αυτό το κοκ, άνθρωπος)
(This shit is official)
Στίχοι που σημαίνει: (Αυτό το shit είναι επίσημο)

Aiyo, it's back to business, making them diskettes, pushing sixes
Στίχοι που σημαίνει: Aiyo, πίσω στην επιχείρηση, που τους καθιστά δισκέτες, ωθεί το Εξάρια
Rocking wild animals on jackets are sickening
Στίχοι που σημαίνει: Κουνιστό άγριων ζώων σε σακάκια είναι αηδιαστικό
Hear me? From here to Rockaway to Cali, we flipped this
Στίχοι που σημαίνει: Ακούς; Από εδώ να Rockaway σε Cali, εμείς αυτό γυρνάει
Broad day, Chef'll saute, his lyrics is crispy
Στίχοι που σημαίνει: Broad ημέρας, σεφ θα σοτάρουμε, στίχους του είναι τραγανό
Now I got Dre up in the kitchen, Rae stuck in position
Στίχοι που σημαίνει: Τώρα εγώ σηκώθηκα Dre στην κουζίνα, η ΡΑΕ κολλημένο στην θέση
Bout to flame broil his coke and get busy
Στίχοι που σημαίνει: Η περίοδος σε φλόγα ψήνω στη σχάρα του κοκ και πάρτε πολυάσχολος
What? Politics, pop collars and drive violent whips
Στίχοι που σημαίνει: Τι? Πολιτική, ποπ γιακάδες και μονάδα βίαιο μαστίγια
Stay fly, hungry and wise, you know the code, honor it
Στίχοι που σημαίνει: Τη διαμονή μύγα, πεινασμένος και σοφός, γνωρίζετε τον κωδικό, τιμήσει
Sit back, yelling it's nothing, unless his buttons get pressed
Στίχοι που σημαίνει: Καθίστε πίσω, φωνάζοντας δεν είναι τίποτα, αν δεν έχουν πατήσει τα κουμπιά
We don't stress nothing, we only get dressed
Στίχοι που σημαίνει: Δεν τονίζουμε τίποτα, εμείς μόνο να ντυθείς
Stretched out, moving professional, frying more fish
Στίχοι που σημαίνει: Απλωμένα, κινείται επαγγελματική, τηγάνισμα περισσότερα ψάρια
I heard it in slurs, them niggas is blessed
Στίχοι που σημαίνει: Το άκουσα στο δυσφήμηση, τους niggas ευλογείται
While we ball to the maximum, give me the floor, for real
Στίχοι που σημαίνει: Ενώ εμείς μπάλα στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να μου δώσει τον λόγο, για την πραγματική
I show off and let my money get stretched
Στίχοι που σημαίνει: Αναδείξουν και να αφήσει τα λεφτά μου να πάρει τεντωμένο
Take it to a new level, new bezzle, few rebels
Στίχοι που σημαίνει: Παραδώστε την σε ένα νέο επίπεδο, τη νέα, μερικά αντάρτες
Few wolves with medals on, you know we get test
Στίχοι που σημαίνει: Λίγοι λύκοι με μετάλλια για, ξέρετε ότι θα έχουμε δοκιμή

[Chorus]
Στίχοι που σημαίνει: [Χορωδίες]
Me, nigga, me, that's who, Cash Rule
Στίχοι που σημαίνει: Μου, nigga, μου, αυτό είναι που, μετρητά κανόνα
(Hah, better slow it down, niggas'll smash you, homey, uh)
Στίχοι που σημαίνει: (Hah, καλύτερα αργά προς τα κάτω, niggas θα συντρίψει σας, σπιτική, ΕΕΕ)
Me, nigga, me, pass through, rascals
Στίχοι που σημαίνει: Μένα, nigga, εγώ, να περάσουν, κατεργάρηδες
(Hah, half gorilla, half ape in them track suits, black, come on)
Στίχοι που σημαίνει: (Hah, μισό γορίλλας, μισός πίθηκος σε αυτές παρακολουθείτε κοστούμια, μαύρο, έλα)
Me, nigga, me, capsules, birds, whips
Στίχοι που σημαίνει: Μένα, nigga, εγώ, κάψουλες, πουλιά, μαστίγια
Ounces and fifths (no licking the glass, duke, yeah)
Στίχοι που σημαίνει: Ουγγιές και πέμπτα (δεν γλείφει το γυαλί, Δούκας, ναι)
Yeah, yea-yea-yeah, yea-yea-yeah, yeah (yeah)
Στίχοι που σημαίνει: Ναι, ναι-ναι-ναι, ναι-ναι-ναι, ναι (ναι)
I'm here, so it's there, yea-yea-yea-yeah, yeah
Στίχοι που σημαίνει: Είμαι εδώ, έτσι είναι εκεί, ναι-ναι-ναι-ναι, ναι

Here comes the, a lethal presentation taking you places you never been
Στίχοι που σημαίνει: Εδώ έρχεται το, σας τοποθετεί μια θανατηφόρο παρουσίαση που θα σας ποτέ δεν ήταν

Deadlier than the combination of coke and heroin
Στίχοι που σημαίνει: Θανατηφόρα από το συνδυασμό του κοκ και της ηρωίνης
I see the weakness in most of you niggas that be hollering
Στίχοι που σημαίνει: Βλέπω την αδυναμία στα περισσότερα από εσάς niggas που να hollering
So I toned it down, so these words be piercing your lower obdomen
Στίχοι που σημαίνει: Έτσι πιστεύω ότι αποδυναμώθηκε, έτσι αυτά τα λόγια piercing σας κάτω obdomen
What I meant to say abdomen, keep on listening and following
Στίχοι που σημαίνει: Αυτό που εννοούσα να πω κοιλιά, να κρατήσει στην ακρόαση και την εξής
While I'm ditecting a German, hateful niggas, chicks be swallowing
Στίχοι που σημαίνει: Αν και είμαι ditecting Γερμανός, απεχθές niggas, νεοσσοί κατάποση
And if you look funny to me, and there's a problem then
Στίχοι που σημαίνει: Και αν σας φανεί αστείο για μένα, και υπάρχει ένα πρόβλημα στη συνέχεια
I put you under an ultraviolet light or a halogen
Στίχοι που σημαίνει: Σας έβαλα κάτω από υπεριώδη φως ή αλογόνα
As if I was busy deciphering counterfeit dollars and
Στίχοι που σημαίνει: Σαν να ήμουν απασχολημένος αποκρυπτογράφηση πλαστά δολάρια και
Hoes in like some kind of Biblical figure, King Solomon
Στίχοι που σημαίνει: Τσάπες σε σαν ένα είδος βιβλική φιγούρα, King Solomon
Hah, just for the record, what we do is essential
Στίχοι που σημαίνει: Hah, για την ιστορία, αυτό που κάνουμε είναι απαραίτητη
While I captivate the masses and keep the moments eventful
Στίχοι που σημαίνει: Ενώ αιχμαλωτίσει τις μάζες και να κρατήσει τις στιγμές περιπετειώδη
Doc Dre, Bust, Shallah Rae, see the vision?
Στίχοι που σημαίνει: Doc Dre, προτομή, Σαλάχ Rae, δείτε το όραμα;
Most you niggas still in disbelief, just came into fruition now
Στίχοι που σημαίνει: Οι περισσότεροι σας niggas ακόμα στη δυσπιστία, μόλις τέθηκε σε καρποφορία τώρα
Pop the cork up off this bottle and you pour it
Στίχοι που σημαίνει: Από αυτό το μπουκάλι σαμπάνια και να το φέρουμε
So euphoric, document this moment, shit is so historic
Στίχοι που σημαίνει: Έτσι ευφορίας, έγγραφο αυτή τη στιγμή, σκατά είναι τόσο ιστορικό

[Chorus]
Στίχοι που σημαίνει: [Χορωδίες]

King of kings spit blood, all on my apron
Στίχοι που σημαίνει: Βασιλεύς των Βασιλέων φτύνουν αίμα, όλα στη ποδιά μου
Wash a nigga face with the mack, smoke 'em like Steak-umm's
Στίχοι που σημαίνει: Πλένετε ένα nigga πρόσωπο με την mack, καπνίζουν 'em όπως μπριζόλα-um του
Yeah my dynasty's brolic for real, we hunt E, catch the rat
Στίχοι που σημαίνει: ναι μου δυναστεία brolic για πραγματικά χρήματα, μας κυνηγούν E, πιάσει ο αρουραίος
Blow his waist, float in the stream
Στίχοι που σημαίνει: Φυσήξει τη μέση του, επιπλέουν στο ρεύμα
You know we all-pro with it, anti auto-tune
Στίχοι που σημαίνει: Σας ξέρουμε all-pro με αυτό, αντι auto-συντονιστείτε
Boom, my flow fire, sit by the stove, hit it
Στίχοι που σημαίνει: Έκρηξη, φωτιά μου ροής, καθίστε από τη σόμπα, το χτύπημα αυτό
Real niggas, official as listeners, gangstas and visitors
Στίχοι που σημαίνει: Πραγματική niggas, επίσημη ως ακροατές, το gangstas και οι επισκέπτες
Step in the shit, we all prisoners
Στίχοι που σημαίνει: Βήμα σε τα σκατά, εμείς όλοι οι κρατούμενοι
Might take the hammer from you, know I'm the animal
Στίχοι που σημαίνει: Μπορεί να λάβει το σφυρί από εσάς, να ξέρουν ότι είμαι το ζώο
Rock a spur fur hat, no niggas in sandals, boo
Στίχοι που σημαίνει: Ροκ ένα κέντρισμα γούνα, καπέλο, δεν niggas σε σανδάλια, boo
Everyday get money and dress rugged, these are the times
Στίχοι που σημαίνει: Κάθε μέρα να πάρει χρήματα και φόρεμα τραχιά, αυτοί είναι οι καιροί
Keep a nine on you, blow off in public
Στίχοι που σημαίνει: Κρατήστε ένα εννέα σε σας, να εκτοξεύω στο κοινό
And I will surely feed my niggas the streets
Στίχοι που σημαίνει: Και σίγουρα θα τροφοδοτήσουν niggas μου στους δρόμους
Cop the hottest things to get, and haters they can eat and then preach
Στίχοι που σημαίνει: Μπάτσος τα πιο καυτά πράγματα για να πάρει, και haters μπορεί να φάει και στη συνέχεια να κηρύξει
And while it go down, worldwide, this the team, this the theme
Στίχοι που σημαίνει: Και ενώ αυτό πάει κάτω, σε όλο τον κόσμο, αυτή η ομάδα, αυτό το θέμα
Me, Dre, Rhymes, my money makers is mean, what?
Στίχοι που σημαίνει: Μου, Dre, ποιήματα, μου κατασκευαστές χρημάτων είναι μέσος, τι;

[Chorus]
Στίχοι που σημαίνει: [Χορωδίες]
About Me (Σχετικά με μένα) Στίχοι About Me (Σχετικά με μένα) Στίχοι-2
Αυτή η σελίδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στίχους τραγουδιών του Σχετικά με μένα που συλλέγονται στο άλμπουμ Χτισμένο μόνο 4 Κούβας Linx, Pt. 2 που δημιουργήθηκε από τον τραγουδιστή Raekwon. Μπορείτε να διαβάσετε την ακόλουθη έκδοση κειμένου του Σχετικά με μένα. Αν ενδιαφέρεστε για άλλα τραγούδια στο ίδιο άλμπουμ, κάντε κλικ στο κουμπί Σχετικά με μένα. Για να βρείτε μια ολοκληρωμένη λίστα με άλμπουμ από τον ίδιο τραγουδιστή, απλά κάντε κλικ στο Raekwon. Αν αγαπάτε τέτοιους στίχους τραγουδιών, μπορείτε να προσθέσετε αυτή τη σελίδα στο αγαπημένο σας. Για λόγους ευκολίας, μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη της έκδοσης εικόνας του Σχετικά με μένα για εκτύπωση ή μπορείτε να την μοιραστείτε με τους φίλους σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, κ. λπ. Στο τέλος αυτής της σελίδας, θα δείτε στίχους τραγουδιών του Σχετικά με μένα σε άλλες 42 γλώσσες, όπως Αραβικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Γερμανικά, Ελληνικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Ταϊλανδέζικα, κλπ. Από τη μία πλευρά, παρακαλούμε να μας γράψετε αν χρειάζεστε στίχους τραγουδιών σε PDF έκδοση ή θέλετε να κατεβάσετε MP3 από Σχετικά με μένα δωρεάν. Από την άλλη πλευρά, αν γνωρίζετε άλλα τραγούδια που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το άλμπουμ, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα το συμπεριλάβουμε στην επόμενη ενημέρωση της βάσης δεδομένων μας.