A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are the Answer-1 (Yr ydych yn ateb-1) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: 24 [2003]-1 (24-1 [2003])

They line the wailing wall.
Ystyr geiriau: Mae eu llinell y wal wailing.
The masses fill up Saint Peter's square.
Ystyr geiriau: Mae'r masau llenwi sgwâr Sant Peter.
Confessions, emotions spill out of desperate prayer.
Ystyr geiriau: Brontë, emosiynau ehangu sy'n bodoli eisoes allan o gweddi daer.
I know they're not alone.
Ystyr geiriau: Gwn nad ydynt yn unig.
They've come to face the penitence stone.
Ystyr geiriau: Maen nhw wedi dod i wynebu y garreg penitence.
I hear the voices of souls in need of you, cause
Ystyr geiriau: Yr wyf yn clywed lleisiau eneidiau sydd angen i chi, achos

Chorus:
Ystyr geiriau: Chorws:
You are the answer,
Ystyr geiriau: Yr ydych yn ateb,
and the meaning of life.
Ystyr geiriau: ac ystyr bywyd.
To hearts in darkness,
Ystyr geiriau: I calonnau yn y tywyllwch,
you're the source of the light.
Ystyr geiriau: ydych chi'n y ffynhonnell golau.
As we walk this human road,
Ystyr geiriau: Wrth inni gerdded ffordd hon dynol,
every question will find
Ystyr geiriau: Bydd pob cwestiwn yn cael ei ganfod
you are the answer.
Ystyr geiriau: yr ydych yn ateb.

Across the playground yard,
Ystyr geiriau: Ar draws yr iard chwarae,
another future society.
Ystyr geiriau: Cymdeithas dyfodol arall.
Living and learning the way it's supposed to be.
Ystyr geiriau: Byw a dysgu y ffordd y mae i fod i fod.
The days of truth grow dim.
Ystyr geiriau: Diwrnod o wirionedd yn tyfu anffafriol.
Your hand must reach down and write in them.
Ystyr geiriau: Eich llaw rhaid i gyrraedd i lawr ac ysgrifennu ynddynt.
The message of hope that can only be found in you, cause
Ystyr geiriau: Y neges o obaith y gellir ei weld yn unig yn achosi chi,

Repeat Chorus
Ystyr geiriau: Ailadrodd Corws

You shined your light in me
Ystyr geiriau: Roedd ydych yn teimlo eich goleuni i mi
when I had no way.
Ystyr geiriau: Pan gefais unrhyw ffordd.
Rescued my dying heart
Ystyr geiriau: Achubwyd fy nghalon marw
that I could not save.
Ystyr geiriau: y gallai ddim cadw.
And not just for me, but for the world today.
Ystyr geiriau: Ac nid yn unig i mi, ond i'r byd heddiw.

Repeat Chorus
Ystyr geiriau: Ailadrodd Corws
You Are the Answer-1 (Yr ydych yn ateb-1) Geiriau

Mwy o albymau o Pwynt Grace