A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Will Never Walk Alone-1 (Vostè caminarà mai sol-1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Free to Fly-1 (Lliure de Fly-1)

Along life's road
Lletres que significa: Carretera de la vida
There will be sunshine and rain
Lletres que significa: Hi haurà sol i pluja
Roses and thorns, laughter and pain
Lletres que significa: Roses i espines, rialles i dolor
And 'cross the miles
Lletres que significa: I ' creuar les milles
You will face mountains so steep
Lletres que significa: Que s'enfronten tan Escarpades muntanyes
Deserts so long and valleys so deep
Lletres que significa: Deserts tan llargs i tan profunda de Valls
Sometimes the Journey's gentle
Lletres que significa: A vegades el viatge és suau
Sometimes the cold winds blow
Lletres que significa: Vegades el cop de vents freds
But I want you to remember
Lletres que significa: Però vull recordar
I want you to know
Lletres que significa: Vull que sàpigues

(Chorus)
Lletres que significa: (Cor)
(Chorus)
Lletres que significa: (Cor)
You will never walk alone
Lletres que significa: Mai caminem soles
As long as you have faith
Lletres que significa: Mentre vostè tenir fe
Jesus will be right beside you all the way
Lletres que significa: Jesús serà just al costat tot el camí
And you may feel you're far from home
Lletres que significa: I vostè pot sentir que ets lluny de casa
But home is where He is
Lletres que significa: Però a casa és on ell és
And He'll be there down every road
Lletres que significa: I ell estarà allà per cada carretera
You will never walk alone
Lletres que significa: Mai caminem soles

never, no never
Lletres que significa: mai, no mai

The path will wind
Lletres que significa: Tancar el camí
And you will find wonders and fears
Lletres que significa: I trobarà meravelles i pors
Labors of love and a few falling tears
Lletres que significa: Treball d'amor i caure unes llàgrimes
Across the years
Lletres que significa: A través dels anys
There will be some twists and turns
Lletres que significa: Hi haurà algunes voltes i revoltes
Mistakes to make and lessons to learn
Lletres que significa: Per fer errors i classes d'aprenentatge
Sometimes the journey's gentle
Lletres que significa: A vegades el viatge és suau
Sometimes the cold winds blow
Lletres que significa: Vegades el cop de vents freds
But I want you to remember wherever you may go
Lletres que significa: Però vull recordar que allà on vostè pot anar


(Repeat Chorus)
Lletres que significa: (Cor de repetició)

Jesus knows your joy, Jesus knows your need
Lletres que significa: Jesús sap la seva alegria, Jesús la necessitat
He will go the distance with you faithfully
Lletres que significa: Ell anirà la distància amb vostès fidelment

(Repeat Chorus)
Lletres que significa: (Cor de repetició)
You Will Never Walk Alone-1 (Vostè caminarà mai sol-1) Lletres de cançons You Will Never Walk Alone-1 (Vostè caminarà mai sol-1) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia