A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xenophobic Blind Left Hook (Cec xenòfob esquerra ganxo) Lletres de cançons

Artistes: Saves the Day (Guarda el dia)

Àlbum: Saves the Day-1 (Salva el dia-1)

We were there
Lletres que significa: Estàvem allà
They were there
Lletres que significa: Hi eren
They were drunk
Lletres que significa: Eren borratxos

We didn't think it could happen
Lletres que significa: No pensem que podria succeir
No one was thinking at all
Lletres que significa: Ningú pensava en tot
When suddenly outta nowhere
Lletres que significa: Quan de sobte Vete enlloc
We noticed something was wrong
Lletres que significa: Ens vam adonar que alguna cosa estava malament
Outta the corner of my eye
Lletres que significa: Sortir de la cantonada dels meus ulls
I saw him stumble inside
Lletres que significa: Vaig veure caure dins
He didn't bleed it was raining
Lletres que significa: Ell no sagnen estava plovent
They left before we could fight
Lletres que significa: Deixaven abans podíem lluitar

He said someone call the cops
Lletres que significa: Va dir algú truqui a la policia
I caught a xenophobic blind left hook
Lletres que significa: Vaig agafar un ganxo esquerra cec xenòfob
Look I've got a purple eye as well
Lletres que significa: Mira que tinc un ull morat, així
They can all go to hell
Lletres que significa: Es pot anar a l'infern

They were gone
Lletres que significa: Ells havien desaparegut
We were gone
Lletres que significa: Ens havien desaparegut
Out the door
Lletres que significa: Fora de la porta

To catch a glimpse of the back plates
Lletres que significa: Per atrapar a entreveure de les plaques d'esquena
Red lights were all that we saw
Lletres que significa: Llums vermelles van ser tot el que vèiem
As they took off in the twilight
Lletres que significa: Com que es va disparar a la penombra
We thought of breaking the law
Lletres que significa: Hem pensat de violar la Llei
It might make some people wonder
Lletres que significa: Es podria fer que algunes persones es pregunten
What is the point of it all
Lletres que significa: Quin és el punt de tot això
Fly off the handle and light out
Lletres que significa: Estreps i apaguen
Lash out to even the score
Lletres que significa: Arremeten fins i tot la puntuació

But we stopped to call the cops
Lletres que significa: Però ens hem aturat a trucar a la policia
He caught a xenophobic blind left hook
Lletres que significa: Va agafar un ganxo esquerra cec xenòfob
Look he's got a broken nose as well
Lletres que significa: Mira que té un nas trencat així
They can all go to hell
Lletres que significa: Es pot anar a l'infern

They can all go to hell
Lletres que significa: Es pot anar a l'infern
They will all go to hell
Lletres que significa: Tots aniran a l'infern

It was hot
Lletres que significa: Era calent
In the back
Lletres que significa: A l'esquena
Of the car
Lletres que significa: Del cotxe

On our way
Lletres que significa: El nostre camí
To the south
Lletres que significa: Al sud
Side of town
Lletres que significa: Costat de la ciutat

Where we spent
Lletres que significa: On vam passar
A night in
Lletres que significa: Una nit a
The ER
Lletres que significa: L'ER

We didn't think it could happen
Lletres que significa: No pensem que podria succeir
But then again who can tell
Lletres que significa: Però llavors de nou que pot dir
When will the oceans between us
Lletres que significa: Quan es els oceans entre nosaltres
Dry up and all will be well
Lletres que significa: Assecar i tot anirà bé

Well for now we'll call the cops
Lletres que significa: Bé per ara anem a trucar a la policia
He caught a xenophobic blind left hook
Lletres que significa: Va agafar un ganxo esquerra cec xenòfob
Look he's got a broken heart as well
Lletres que significa: Mira que té un cor trencat així
They can all go to hell
Lletres que significa: Es pot anar a l'infern

They can all go to hell
Lletres que significa: Es pot anar a l'infern
They will all go to hell
Lletres que significa: Tots aniran a l'infern
Xenophobic Blind Left Hook (Cec xenòfob esquerra ganxo) Lletres de cançons Xenophobic Blind Left Hook (Cec xenòfob esquerra ganxo) Lletres de cançons-2