A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I?-21 (Qui sóc jo? -21) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Point of Grace Gift Tin-1 (Punt de Gràcia regal Tin-1)

Over time you've healed so much in me, I am living proof
Lletres que significa: Amb el temps que he curat tant en mi, estic vivint prova
That although my darkest hour had come,
Lletres que significa: Que encara que havia arribat l'hora més fosca,
Your light could still shine through
Lletres que significa: El seu llum podria encara brillen
Though tough at times it's just enough to cast a shadow on the wall,
Lletres que significa: Encara que difícil a vegades és suficient emetre una ombra a la paret,
Well I am grateful that you shine a light on me at all
Lletres que significa: També estic agraït de que vostè brillar una llum en mi gens
Who am i¡­ that you would love me so gently?
Lletres que significa: Que sóc i¡ que vostè m'encantaria tan suaument?
Who am i¡­ that you would recognize my name?
Lletres que significa: Que sóc i¡ que li reconeixeria el meu nom?
Lord who am i¡­that you would speak to me so softly
Lletres que significa: Senyor qui sóc i¡that que vols parlar amb mi tan suaument
Conversation with the love most high who am I
Lletres que significa: Conversa amb la més alta de amor Qui sóc
Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me,
Lletres que significa: Gràcia sorprenent com és dolç el so que va salvar un miserable com jo,
I once was lost but now I'm found, was blind but now I see,
Lletres que significa: Un cop es va perdre però ara estic trobava, era cec, però ara veig,
And the more I sing that sweet old song, the more I understand.
Lletres que significa: I més cantar aquella cançó antiga dolç, més ho entenc.
That I do not comprehend this love that's coming from your hand...
Lletres que significa: Que no comprendre aquest amor que ve de la mà...
Who am i¡­that you would love me so gently?
Lletres que significa: Que sóc i¡that que me encantaria tan suaument?
Who am I that you would recognize my name?
Lletres que significa: Qui sóc jo que li reconeixeria el meu nom?
Who am I that you would speak to me so softly
Lletres que significa: Qui sóc jo que li vols parlar amb mi tan suaument
Conversation with the love most high... who am I
Lletres que significa: Conversa amb l'amor més alta... qui sóc jo
Grace, grace god's grace
Lletres que significa: Gràcia, Gràcia la gràcia de Déu
Grace that will pardon and cleanse within,
Lletres que significa: Gràcia que perdó i neteja de dins,
Grace, grace, god's great grace
Lletres que significa: Gràcia, Gràcia, la gràcia de Déu gran
Grace that is greater than all my sin
Lletres que significa: Gràcia que és més gran que tots els meu pecat
Who am I ¡­ that you would love me so gently?
Lletres que significa: Qui sóc jo ¡ que vols estimar-me tan suaument?
Who am I ¡­ that you would recognize my name?
Lletres que significa: Qui sóc jo ¡ que li reconeixeria el meu nom?
Lord, who am I that you would speak to me so softly
Lletres que significa: Senyor, qui sóc jo que li vols parlar amb mi tan suaument
Conversation with the love most high... who am I
Lletres que significa: Conversa amb l'amor més alta... qui sóc jo
Who am I
Lletres que significa: Qui sóc jo
Who am I
Lletres que significa: Qui sóc jo
Who Am I?-21 (Qui sóc jo? -21) Lletres de cançons

Més àlbums de Punt de Gràcia