A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: Life, Love & Other Mysteries-1 (Vida, amor 59 altres misteris-1)

You tell me no one would love you
Lletres que significa: Em dius que ningú et estimaria
if they could see deep inside.
Lletres que significa: Si pot veure interior.
You say your friends might desert you
Lletres que significa: Dius que els seus amics podrien del desert
if they knew the truth you hide.
Lletres que significa: Si ells saberen la veritat que amaga.
Well, there's one who knows you better
Lletres que significa: Bé, hi ha un que sap que millor
than you know yourself.
Lletres que significa: que et coneixes a tu mateix.
And he still loves you more
Lletres que significa: I encara li encanta més
than anybody else.
Lletres que significa: que ningú.

Chorus:
Lletres que significa: Cor:
Jesus doesn't care
Lletres que significa: Jesús no li importa
what you've done before.
Lletres que significa: el que has fet abans.
How you've rebelled
Lletres que significa: Com he es va revoltar
or slammed the door.
Lletres que significa: o va tancar la porta.
No matter how far you've run
Lletres que significa: No importa el lluny que he corregut
or how long you've been untrue,
Lletres que significa: o quant de temps has estat fals,
Jesus doesn't care;
Lletres que significa: Jesús no li importa;
he still offers forgiveness to you.
Lletres que significa: ell encara t'ofereix el perdó.

For so long you've run from the father
Lletres que significa: Durant tant de temps he corre del pare
into a life of sin.
Lletres que significa: en una vida de pecat.
And each time he lovingly called you,
Lletres que significa: I cada vegada es diu afectuosament
you turned your back on him.
Lletres que significa: es girava l'esquena en ell.
No matter if your failures are great or small;
Lletres que significa: No importa si els seus fracassos són gran o petita;
there's no way to hide them, he already knows them all.
Lletres que significa: hi ha cap manera d'amagar-los, ell ja sap tots ells.

Repeat Chorus
Lletres que significa: Repetir el cor

How many tears will you cry
Lletres que significa: Quantes llàgrimes es plores
til you cry out to the father?
Lletres que significa: fins que cridar al pare?
So many tears.
Lletres que significa: Tantes llàgrimes.
An honest plea for mercy
Lletres que significa: Una honesta súplica de clemència
he will not deny.
Lletres que significa: ell no negarà.
Trust him and you're gonna find.
Lletres que significa: Confia en que ell i et vas a trobar.

Repeat Chorus
Lletres que significa: Repetir el cor
Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons-2 Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons-3 Jesus Doesn't Care-1 (Jesús no cura-1) Lletres de cançons-4

Més àlbums de Punt de Gràcia