A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Believe in You (Dedication Song)-1 (Crec en tu (cançó de dedicació) -1) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: A Thousand Little Things-1 (Mil coses poc-1)

Give your heart though it might make you a fool
Lletres que significa: Donar el seu cor, encara que es podria fer un ximplet
Go reach out and break some of the ruse
Lletres que significa: Van arribar i trenca amb alguns de l'ardit
Don’t settle, hold out for something more
Lletres que significa: No establir-se, mantenir fora per a alguna cosa més
Find the truth that you’ve been searching for
Lletres que significa: Trobar la veritat que he estat buscant

Let your eyes show what’s in your soul
Lletres que significa: Deixar que els seus ulls mostrar què hi ha a la teva ànima
And let your hands say you’re not alone
Lletres que significa: I deixar les mans diuen que no estàs sol
Find a love that loves you strong and kind
Lletres que significa: Trobar un amor que t'estima forta i amable
Change the world with what is deep inside
Lletres que significa: Canviar el món amb què és profund dins

I believe in angels, I believe in love
Lletres que significa: Jo crec en Àngels, crec en l'amor
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lletres que significa: Crec que hi vindrà un moment que hi trobaràs el que has estat somiant
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lletres que significa: Dibuixar o guanyar o perdre, qualsevol camí que triï
I believe in you
Lletres que significa: Creu que

Find yourself though you weren’t even lost
Lletres que significa: Trobar-se encara que no estaven fins i tot perdut
Be who you are and don’t be who you’re not
Lletres que significa: Ser qui ets i no ser qui no ets
Take a stand, don’t linger on the fence
Lletres que significa: Prendre una parada, no s'aturen en la tanca
With careful stance but lingered consequence
Lletres que significa: Amb la postura acurada però es va quedar conseqüència

I believe in angels (I believe in angels)
Lletres que significa: Jo crec en àngels (crec en àngels)
I believe in love (I believe in love)
Lletres que significa: Crec en l'amor (crec que en l'amor)
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lletres que significa: Crec que hi vindrà un moment que hi trobaràs el que has estat somiant
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lletres que significa: Crec en les postes de sol, crec en l'oració
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lletres que significa: Crec que hi ha esperança perquè hi ha algú per aquí que es preocupa
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lletres que significa: Dibuixar o guanyar o perdre, qualsevol camí que triï
I believe in you
Lletres que significa: Creu que

I believe in you
Lletres que significa: Creu que

When it’s time to let you go
Lletres que significa: Quan és el moment de deixar-te anar
You’re in my heart and in my soul
Lletres que significa: Estàs en el meu cor i en la meva ànima
And more than anything
Lletres que significa: I més que res
I hope you know
Lletres que significa: Espero que sàpigues

I believe in Jesus, I believe in God
Lletres que significa: Vaig creure en Jesús, crec en Déu
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of (dreaming of)
Lletres que significa: Crec que hi vindrà un moment que hi trobaràs el que has estat somiant (somiant)
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lletres que significa: Crec en les postes de sol, crec en l'oració
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lletres que significa: Crec que hi ha esperança perquè hi ha algú per aquí que es preocupa
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lletres que significa: Dibuixar o guanyar o perdre, qualsevol camí que triï
I believe in you
Lletres que significa: Creu que

I believe in you
Lletres que significa: Creu que
I believe in you
Lletres que significa: Creu que
I Believe in You (Dedication Song)-1 (Crec en tu (cançó de dedicació) -1) Lletres de cançons I Believe in You (Dedication Song)-1 (Crec en tu (cançó de dedicació) -1) Lletres de cançons-2

Més àlbums de Punt de Gràcia