A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-2 (Exerceix tot-2) Lletres de cançons

Artistes: Point of Grace (Punt de Gràcia)

Àlbum: No Changin' Us-2 (Cap Changin'ens-2)

Waiting for that other shoe to drop
Lletres que significa: Esperant que altre sabata a caure
And you swear this world's gonna come to a stop
Lletres que significa: I et juro anant de aquest món a venir a una aturada
Drowning on dry land a can't come up for air
Lletres que significa: S'ofega en terra ferma un no pot arribar per aire
Your knees are so weak and you look at that mountain
Lletres que significa: Els genolls estan tan febles i ens fixem en la muntanya
Say there's no way over and no way around it
Lletres que significa: Dir que ja és massa llarg i de cap manera al seu voltant
And it feels like you're so far from home
Lletres que significa: I se sent com si estiguessis tan lluny de casa
Even God's not there
Lletres que significa: Fins i tot Déu no hi ha
But
Lletres que significa: Però

Oh but every single sparrow flying
Lletres que significa: Ah però cada Pardal sol volant
And every broken soul that's crying
Lletres que significa: I cada ànima trencada que està plorant
He can see yeah you're in His reach
Lletres que significa: Va veure sí que està en el seu abast
If He can hold an ocean back with one little shore
Lletres que significa: Si pot sostenir un oceà torna amb una costa poc
Then what's all this worry and doubting for
Lletres que significa: Llavors què és tot aquest preocupació i dubtant per
Oh I believe He holds everything
Lletres que significa: Ah crec que manté tot

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Lletres que significa: Quan és tard a la nit i que està mirant la pila de rebuts
It don't add up and you don't know how it will
Lletres que significa: No quadren, i no saps com quedaran
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Lletres que significa: Aferrar-se a la fe de la seva mare amb una oració a mitja
But you still don't know
Lletres que significa: Però encara no sé
When the anchor man breaks in on your TV
Lletres que significa: Quan trenca l'home d'ancoratge a la seva TV
And says these times they won't be easy
Lletres que significa: I diu que aquests moments no serà fàcils
And fear sets in and you wanna give in
Lletres que significa: I estableix la por i vol donar
Just let it go
Lletres que significa: Només deixar-lo anar
Oh let it go
Lletres que significa: Ah deixar-lo anar

Every single sparrow flying
Lletres que significa: Cada Pardal sol volant
And every broken soul that's crying
Lletres que significa: I cada ànima trencada que està plorant
He can see yeah you're in His reach
Lletres que significa: Va veure sí que està en el seu abast
If he can hold an ocean back with one little shore
Lletres que significa: Si pot sostenir un oceà torna amb una costa poc
Then what's all this worry and doubting for
Lletres que significa: Llavors què és tot aquest preocupació i dubtant per
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Lletres que significa: Ah crec, sí que crec que té tot, té tot el
He Holds Everything-2 (Exerceix tot-2) Lletres de cançons

Més àlbums de Punt de Gràcia