A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bluesman (Bluesman) Lletres de cançons

Artistes: Harry Chapin (Harry Chapin)

Àlbum: Dance Band on the Titanic/Living Room Suite (Grup de dansa a la sala d'estar Titanic Suite)

The kid heard the word up in Brooklyn.
Lletres que significa: El noi sentia la paraula fins a Brooklyn.
It was his second year of medical school.
Lletres que significa: Va ser el seu segon any de l'escola mèdica.
He went and stashed some jeans into his guitar case,
Lletres que significa: Anà i amagat uns texans en el seu cas de guitarra,
His father said, "You're a fool".
Lletres que significa: El seu pare va dir: "Ets un tonto".

But the boy jumped on board a Greyhound bus,
Lletres que significa: Però el noi va saltar a bord d'un autobús,
It took him two days to get to Mobile,
Lletres que significa: Això li va prendre dos dies per arribar al mòbil,
And though it took two weeks to track the old man down,
Lletres que significa: I encara que va prendre dues setmanes per rastrejar l'ancià,
He never doubted that the rumor was real.
Lletres que significa: Ell mai va dubtar que el rumor era real.

But there the old man stood by the store front,
Lletres que significa: Però hi ha l'ancià va estar al front de la botiga,
With his white cane hanging from his belt.
Lletres que significa: Amb el seu bastó blanc penjats del seu cinturó.
And he was bending the steel of his guitar strings
Lletres que significa: I ell va doblegar l'acer de les seves cordes de guitarra
So it seemed like the metal had to melt.
Lletres que significa: Així semblava que el metall va haver de fondre.

He was the last of the street corner singers
Lletres que significa: Va ser el darrer dels cantants cantonada del carrer
Paying his final years of dues
Lletres que significa: Pagant els seus darrers anys de les quotes
The voice in his throat was like a bullfrog croak
Lletres que significa: La veu en la gola era com una granota bramadora raucar
Yes it's he who invented the blues.
Lletres que significa: Sí és el que va inventar el blues.

"To play the blues, boy, you got to live 'em
Lletres que significa: "Per tocar blues, noi, has de viure em
Got your dues, boy, you know you got to give 'em
Lletres que significa: Portava les seves quotes, noi, saps que has de donar em
Got to start sweet like a slow blues rhythm
Lletres que significa: Ha de començar dolça com un ritme lent blues
Like a heartbeat you'll always be with 'em
Lletres que significa: Com un batec del cor sempre estaràs amb em

When you're married to the blues, boy,
Lletres que significa: Quan vostè està casat al blues, noi,
Your guitar is your wife.
Lletres que significa: La guitarra és la teva dona.
It's like that fine old woman
Lletres que significa: És com que bona dona
Who you're faithful to for life."
Lletres que significa: Que ets fidel a la vida."

Well the kid walked up as the blind man finished
Lletres que significa: Bé el nen acostar com el cec acabat
And was bent to put his guitar away.
Lletres que significa: I va ser doblat per guardar la seva guitarra.
The old man heard him and said, "Who are you?"
Lletres que significa: L'ancià escoltar i dir: "Qui ets tu?"
"I'm the kid you're gonna teach to play."
Lletres que significa: "Jo sóc el noi que anem a ensenyar a jugar".

The old man laughed but the kid kept talking 'bout
Lletres que significa: L'ancià va riure però el noi continuava parlant ' combat
How he'd help him get around
Lletres que significa: Com va ajudaria a aconseguir al voltant
That's when the old man said,
Lletres que significa: Quan l'ancià va dir,
"I don't need no fool to get me where in the hell I'm bound"
Lletres que significa: "No necessito cap neci per portar-me on a l'infern estic obligat"

The kid nods his head with a great big grin and says,
Lletres que significa: El noi assenteix amb el cap amb un gran somriure gran i diu:
"When do we begin?"
Lletres que significa: "Quan comencem?"
That's when the old man said,
Lletres que significa: Quan l'ancià va dir,
"If You're staying with me
Lletres que significa: "Si et quedes amb mi

This is how it's got to be..."
Lletres que significa: Això és com ho ha de ser..."
"To play the blues, boy, you got to live 'em
Lletres que significa: "Per tocar blues, noi, has de viure em
Got your dues, boy, you know you got to give 'em
Lletres que significa: Portava les seves quotes, noi, saps que has de donar em
Got to start sweet like a slow blues rhythm
Lletres que significa: Ha de començar dolça com un ritme lent blues

Like a heartbeat you'll always be with 'em
Lletres que significa: Com un batec del cor sempre estaràs amb em
When you're married to the blues, boy,
Lletres que significa: Quan vostè està casat al blues, noi,
Your guitar is your wife.
Lletres que significa: La guitarra és la teva dona.
It's like that fine old woman
Lletres que significa: És com que bona dona

Who you're faithful to for life."
Lletres que significa: Que ets fidel a la vida."
"You know I ain't no guru,
Lletres que significa: "Vostè sap que no és cap Gurú,
I'm just a blind black preacher man.
Lletres que significa: Jo sóc només un home cec predicador negre.
My guitar is my gospel, boy,
Lletres que significa: Meva guitarra és meu Evangeli, noi,

And I preach with my picking hand
Lletres que significa: I predicar amb la mà de collita
And I preach with my picking hand
Lletres que significa: I predicar amb la mà de collita
I ain't gonna be your wet nurse,
Lletres que significa: No em va ser la Dida,
Or black father to an albino son."
Lletres que significa: O negre de pare a un fill albí."

"That's O.K.," the kid up and say,
Lletres que significa: "Que bé," el nen i dir:
"I just want to pick like a son of a gun!"
Lletres que significa: "Només vull recollir com un fill de un canó!"
"Whoa, boy, that ain't no damn typewriter you're playing, now.
Lletres que significa: "Vaja, noi, això no és cap màquina maleït que estàs jugant, ara.
You've got to caress it like a woman, slow and easy"
Lletres que significa: Has d'acariciar-lo com una dona, lent i fàcil"

"Like this, old man?"
Lletres que significa: "Igual que aquest, home vell?"
"No! A fool plays the blues like Machine Gun Kelly,
Lletres que significa: "No! Un ximple juga el blues com Machine Gun Kelly,
Five hundred notes to the bar,
Lletres que significa: Cinc-centes notes a la barra,
And if you're going to stick with me
Lletres que significa: I si vas a quedar amb mi

You've got to learn what the blues really are
Lletres que significa: Has d'aprendre el que realment són el blues
You learn to pick with me and you can stick with me
Lletres que significa: S'aprèn a recollir amb mi i vostè pot quedar-se amb mi
But it's time to blow this town.
Lletres que significa: Però és temps per bufar aquest poble.
We gots a gig to preach in a gaming house
Lletres que significa: Ens gots un concert a predicar en una casa de joc

We're Alabama bound"
Lletres que significa: Se'ns Alabama lligada"
So the kid took the hand of the old blues man
Lletres que significa: Així que el noi va agafar la mà de l'home vell blues
To lead him all around the south
Lletres que significa: Dirigir-lo al voltant del Sud
Now it's the old man's turn to make the white boy learn
Lletres que significa: Ara és el torn de l'ancià per fer el noi blanc aprendre

"You don't play guitar with your mouth"
Lletres que significa: "Vostè no tocar la guitarra amb la boca"
To play the blues, boy, you got to live 'em
Lletres que significa: Per tocar blues, noi, has de viure em
Got your dues, boy, you know you got to give 'em.
Lletres que significa: Portava les seves quotes, noi, saps que has de donar em.
Got to start sweet like a slow blues rhythm
Lletres que significa: Ha de començar dolça com un ritme lent blues

Like a heartbeat you'll always be with 'em.
Lletres que significa: Com un batec del cor sempre estaràs amb ells.
When you're married to the blues, boy,
Lletres que significa: Quan vostè està casat al blues, noi,
Your guitar is your wife.
Lletres que significa: La guitarra és la teva dona.
It's like that fine old woman
Lletres que significa: És com que bona dona

Who you're faithful to for life.
Lletres que significa: Que ets fidel a la vida.
All right, son, let's hear some guitar.
Lletres que significa: Bé, fill, anem a escoltar algunes guitarres.
I want you to play it funky like your uncle's carbuncle.
Lletres que significa: Vull que jugar funky com Quadrilonga del seu oncle.
That's right, son, play it sassy like your sweet mama's pajamas.
Lletres que significa: Thats bé, fill, jugar atrevida com pijames de la seva mare dolça.

That sounds pretty good for a New York boy!
Lletres que significa: Això sona molt bé per a un nen de Nova York!
Oh, son that sounds so sweet.
Lletres que significa: Ah, fill que sona tan dolça.
Bluesman (Bluesman) Lletres de cançons Bluesman (Bluesman) Lletres de cançons-2 Bluesman (Bluesman) Lletres de cançons-3