A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Hymn to Him-2 (Un himne a ell-2) Lletres de cançons

Artistes: Nat King Cole (Nat King Cole)

Àlbum: Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer/My Fair Lady-2 (Aquells dies mandrós-boirós-boig de Fira d'estiu/meu senyora-2)

What in all of heaven could've prompted her to go,
Lletres que significa: Què en totes les cel podria d'he demanat vagi,
After such a triumph as the ball?
Lletres que significa: Després com un triomf com la pilota?
What could've depressed her,
Lletres que significa: Què podria d'he deprimit
What could've possessed her?
Lletres que significa: Què podria haver posseït ella?
I cannot understand the wretch at all.
Lletres que significa: No puc entendre la miserable en absolut.

Women are irrational, that's all there is to that!
Lletres que significa: Les dones que són irracionals, això és tot el que cal que!
There heads are full of cotton, hay, and rags!
Lletres que significa: Hi ha caps estan plens de cotó, fenc i draps!
They're nothing but exasperating, irritating,
Lletres que significa: Fossin res però exasperant, irritant,
Vacillating, calculating, agitating,
Lletres que significa: Oscil·la, càlcul, marginats,
Maddening and infuriating hags!
Lletres que significa: Addicció i t'enfurisma bruixes!

Pickering, why can't a woman be more like a man?
Lletres que significa: Pickering, per què una dona es pot més com un home?

Hm
Lletres que significa: HM

Yes,
Lletres que significa: Sí,
Why can't a woman be more like a man?
Lletres que significa: Per què una dona es pot més com un home?
Men are so honest, so thoroughly square,
Lletres que significa: Els homes són tan honest, tan minuciosament quadrada,
Eternally noble, historic'ly fair,
Lletres que significa: Fira, eternament noble, historic'ly
Who, when you win, will always give your back a pat.
Lletres que significa: Que, quan venç, sempre es donarà l'esquena un copet.
Well, why can't a woman be like that?
Lletres que significa: Bé, per què una dona es pot com allò?
Why does ev'ryone do what the others do?
Lletres que significa: Per què fa ev'ryone el què fan els altres?
Can't a woman learn to use her head?
Lletres que significa: Una dona no pot aprendre a utilitzar el seu cap?
Why do they do ev'rything their mothers do?
Lletres que significa: Per què ho fan ev'rything que fer de les seves mares?
Why don't they grow up- well, like their father instead?
Lletres que significa: Per què no creixen bé amunt, com el seu pare en canvi?
Why can't a woman take after a man?
Lletres que significa: Per què no pot fer una dona després d'un home?
Men are so pleasant, so easy to please,
Lletres que significa: Els homes són tan agradable, tan fàcils de complaure,
Whenever you are with them, you're always at ease.
Lletres que significa: Cada vegada que són amb ells, estàs sempre a gust.
Would you be slighted if I didn't speak for hours?
Lletres que significa: Vols ser slighted si no parlo per hores?

Of course not!
Lletres que significa: Per descomptat que no!

Would you be livid if I had a drink or two?
Lletres que significa: Seria LÍVID si hi hagués un glop o dos?

Nonsense.
Lletres que significa: Tonteries.

Would you be wounded if I never sent you flowers?
Lletres que significa: Vols ser ferit si jo mai li va enviar flors?

Never.
Lletres que significa: Mai.

Well, why can't a woman be like you?
Lletres que significa: Bé, per què una dona es pot com tu?
One man in a million may shout a bit.
Lletres que significa: Un home en un milió pot cridar una mica.
Now and then there's one with slight defects;
Lletres que significa: Tant hi ha un lleuger defectes;
One, perhaps, whose truthfulness you doubt a bit.
Lletres que significa: Un, potser, la veracitat que dubtar una mica.
But by and large we are a marvelous sex!
Lletres que significa: Però en general estem un sexe meravellós!
Why can't a woman take after like a man?
Lletres que significa: Per què no es una dona prendre com un home?
Cause men are so friendly, good natured and kind.
Lletres que significa: Causa els homes són tan amable, bon tarannà i amable.
A better companion you never will find.
Lletres que significa: Un millor company que mai trobaràs.
If I were hours late for dinner, would you bellow?
Lletres que significa: Si jo fos hores tard a sopar, vols bramar?

Of course not!
Lletres que significa: Per descomptat que no!

If I forgot your silly birthday, would you fuss?
Lletres que significa: Si he oblidat el teu aniversari ximple, vols enrenou?

Nonsense.
Lletres que significa: Tonteries.

Would you complain if I took out another fellow?
Lletres que significa: Es queixen si em va treure un altre company?

Never.
Lletres que significa: Mai.

Well, why can't a woman be like us?
Lletres que significa: Bé, per què no pot una dona ser com nosaltres?

Mrs. Pearce, you're a woman,
Lletres que significa: La senyora Pearce, ets una dona,
Why can't a woman be more like a man?
Lletres que significa: Per què una dona es pot més com un home?
Men are so decent, such regular chaps.
Lletres que significa: Els homes són tan digne, aquests capítols regulars.
Ready to help you through any mishaps.
Lletres que significa: Preparat ajudar-lo a través de qualsevol contratemps.
Ready to buck you up whenever you are glum.
Lletres que significa: Preparat a buck li sempre ets ombrívol.
Why can't a woman be a chum?
Lletres que significa: Per què una dona no pot ser un company?
Why is thinking something women never do?
Lletres que significa: Per què està pensant alguna cosa les dones mai fer?
Why is logic never even tried?
Lletres que significa: Per què és lògica ni tan sols intentat?
Straight'ning up their hair is all they ever do.
Lletres que significa: Straight'ning-se els cabells és tota la que fan mai.

Why don't they straighten up the mess that's inside?
Lletres que significa: Per què no van redreçar el desordre que hi ha dins?
Why can't a woman behave like a man?
Lletres que significa: Per què no es pot comportar una dona com un home?
If I was a woman who'd been to a ball,
Lletres que significa: Si era una dona que havia estat a una pilota,
Been hailed as a princess by one and by all;
Lletres que significa: Estat aclamat com una princesa d'un i per tots;
Would I start weeping like a bathtub overflowing?
Lletres que significa: Vols començar plorant com un desbordament de la banyera?
And carry on as if my home were in a tree?
Lletres que significa: I dur a terme com si fos casa meva en un arbre?
Would I run off and never tell me where I'm going?
Lletres que significa: Vols córrer i mai em diuen on vaig?
Why can't a woman be like me?
Lletres que significa: Per què no pot ser una dona com jo?
A Hymn to Him-2 (Un himne a ell-2) Lletres de cançons A Hymn to Him-2 (Un himne a ell-2) Lletres de cançons-2 A Hymn to Him-2 (Un himne a ell-2) Lletres de cançons-3
Aquesta pàgina està dissenyada per proporcionar lletres de cançons de Un himne a ell-2 que es recullen a l'àlbum de Aquells dies mandrós-boirós-boig de Fira d'estiu/meu senyora-2 creat per Singer Nat King Cole. Podeu llegir la següent versió de text de Un himne a ell-2. Si esteu interessats en altres cançons del mateix àlbum, feu clic a Un himne a ell-2. Per trobar una llista completa dels àlbums d'un mateix cantant, només ha de clicar Nat King Cole. Si t'agraden les lletres de cançons, pots afegir aquesta pàgina al teu favorit. Per comoditat, també podeu descarregar la versió d'imatge de Un himne a ell-2 per imprimir, o podeu compartir-la amb els vostres amics a través de correu electrònic, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. Al final d'aquesta pàgina, veuràs lletres de cançons de Un himne a ell-2 en altres idiomes 42 incloent àrab, txec, danès, alemany, grec, finlandès, francès, hebreu, hongarès, italià, japonès, coreà, holandès, noruec, polonès, portuguès, romanès, rus, tailandès, etc. D'una banda, si us plau escrigui'ns si necessita lletres de cançó en versió de PDF o vol descarregar MP3 de Un himne a ell-2 de franc. D'altra banda, si vostè sap d'altres cançons que no estan incloses en aquest àlbum, si us plau no dubti en contactar amb nosaltres. L'inclourem durant pròxima actualització de la nostra base de dades.

Més àlbums de Nat King Cole