A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Hymn to Him-2 (Un himne a ell-2) Lletres de cançons

Artistes: Nat King Cole (Nat King Cole)

Àlbum: Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer/My Fair Lady-2 (Aquells dies mandrós-boirós-boig de Fira d'estiu/meu senyora-2)

What in all of heaven could've prompted her to go,
Lletres que significa: Què en totes les cel podria d'he demanat vagi,
After such a triumph as the ball?
Lletres que significa: Després com un triomf com la pilota?
What could've depressed her,
Lletres que significa: Què podria d'he deprimit
What could've possessed her?
Lletres que significa: Què podria haver posseït ella?
I cannot understand the wretch at all.
Lletres que significa: No puc entendre la miserable en absolut.

Women are irrational, that's all there is to that!
Lletres que significa: Les dones que són irracionals, això és tot el que cal que!
There heads are full of cotton, hay, and rags!
Lletres que significa: Hi ha caps estan plens de cotó, fenc i draps!
They're nothing but exasperating, irritating,
Lletres que significa: Fossin res però exasperant, irritant,
Vacillating, calculating, agitating,
Lletres que significa: Oscil·la, càlcul, marginats,
Maddening and infuriating hags!
Lletres que significa: Addicció i t'enfurisma bruixes!

Pickering, why can't a woman be more like a man?
Lletres que significa: Pickering, per què una dona es pot més com un home?

Hm
Lletres que significa: HM

Yes,
Lletres que significa: Sí,
Why can't a woman be more like a man?
Lletres que significa: Per què una dona es pot més com un home?
Men are so honest, so thoroughly square,
Lletres que significa: Els homes són tan honest, tan minuciosament quadrada,
Eternally noble, historic'ly fair,
Lletres que significa: Fira, eternament noble, historic'ly
Who, when you win, will always give your back a pat.
Lletres que significa: Que, quan venç, sempre es donarà l'esquena un copet.
Well, why can't a woman be like that?
Lletres que significa: Bé, per què una dona es pot com allò?
Why does ev'ryone do what the others do?
Lletres que significa: Per què fa ev'ryone el què fan els altres?
Can't a woman learn to use her head?
Lletres que significa: Una dona no pot aprendre a utilitzar el seu cap?
Why do they do ev'rything their mothers do?
Lletres que significa: Per què ho fan ev'rything que fer de les seves mares?
Why don't they grow up- well, like their father instead?
Lletres que significa: Per què no creixen bé amunt, com el seu pare en canvi?
Why can't a woman take after a man?
Lletres que significa: Per què no pot fer una dona després d'un home?
Men are so pleasant, so easy to please,
Lletres que significa: Els homes són tan agradable, tan fàcils de complaure,
Whenever you are with them, you're always at ease.
Lletres que significa: Cada vegada que són amb ells, estàs sempre a gust.
Would you be slighted if I didn't speak for hours?
Lletres que significa: Vols ser slighted si no parlo per hores?

Of course not!
Lletres que significa: Per descomptat que no!

Would you be livid if I had a drink or two?
Lletres que significa: Seria LÍVID si hi hagués un glop o dos?

Nonsense.
Lletres que significa: Tonteries.

Would you be wounded if I never sent you flowers?
Lletres que significa: Vols ser ferit si jo mai li va enviar flors?

Never.
Lletres que significa: Mai.

Well, why can't a woman be like you?
Lletres que significa: Bé, per què una dona es pot com tu?
One man in a million may shout a bit.
Lletres que significa: Un home en un milió pot cridar una mica.
Now and then there's one with slight defects;
Lletres que significa: Tant hi ha un lleuger defectes;
One, perhaps, whose truthfulness you doubt a bit.
Lletres que significa: Un, potser, la veracitat que dubtar una mica.
But by and large we are a marvelous sex!
Lletres que significa: Però en general estem un sexe meravellós!
Why can't a woman take after like a man?
Lletres que significa: Per què no es una dona prendre com un home?
Cause men are so friendly, good natured and kind.
Lletres que significa: Causa els homes són tan amable, bon tarannà i amable.
A better companion you never will find.
Lletres que significa: Un millor company que mai trobaràs.
If I were hours late for dinner, would you bellow?
Lletres que significa: Si jo fos hores tard a sopar, vols bramar?

Of course not!
Lletres que significa: Per descomptat que no!

If I forgot your silly birthday, would you fuss?
Lletres que significa: Si he oblidat el teu aniversari ximple, vols enrenou?

Nonsense.
Lletres que significa: Tonteries.

Would you complain if I took out another fellow?
Lletres que significa: Es queixen si em va treure un altre company?

Never.
Lletres que significa: Mai.

Well, why can't a woman be like us?
Lletres que significa: Bé, per què no pot una dona ser com nosaltres?

Mrs. Pearce, you're a woman,
Lletres que significa: La senyora Pearce, ets una dona,
Why can't a woman be more like a man?
Lletres que significa: Per què una dona es pot més com un home?
Men are so decent, such regular chaps.
Lletres que significa: Els homes són tan digne, aquests capítols regulars.
Ready to help you through any mishaps.
Lletres que significa: Preparat ajudar-lo a través de qualsevol contratemps.
Ready to buck you up whenever you are glum.
Lletres que significa: Preparat a buck li sempre ets ombrívol.
Why can't a woman be a chum?
Lletres que significa: Per què una dona no pot ser un company?
Why is thinking something women never do?
Lletres que significa: Per què està pensant alguna cosa les dones mai fer?
Why is logic never even tried?
Lletres que significa: Per què és lògica ni tan sols intentat?
Straight'ning up their hair is all they ever do.
Lletres que significa: Straight'ning-se els cabells és tota la que fan mai.

Why don't they straighten up the mess that's inside?
Lletres que significa: Per què no van redreçar el desordre que hi ha dins?
Why can't a woman behave like a man?
Lletres que significa: Per què no es pot comportar una dona com un home?
If I was a woman who'd been to a ball,
Lletres que significa: Si era una dona que havia estat a una pilota,
Been hailed as a princess by one and by all;
Lletres que significa: Estat aclamat com una princesa d'un i per tots;
Would I start weeping like a bathtub overflowing?
Lletres que significa: Vols començar plorant com un desbordament de la banyera?
And carry on as if my home were in a tree?
Lletres que significa: I dur a terme com si fos casa meva en un arbre?
Would I run off and never tell me where I'm going?
Lletres que significa: Vols córrer i mai em diuen on vaig?
Why can't a woman be like me?
Lletres que significa: Per què no pot ser una dona com jo?
A Hymn to Him-2 (Un himne a ell-2) Lletres de cançons A Hymn to Him-2 (Un himne a ell-2) Lletres de cançons-2 A Hymn to Him-2 (Un himne a ell-2) Lletres de cançons-3

Més àlbums de Nat King Cole