A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

What I Already Know (Това, което вече знаят) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: A Thousand Little Things (Хиляда малко неща)

Life has been a teacher, an enemy and a friend
Песни значение: Живот е бил учител, враг и приятел
And at times I’ve been a sinner and a saint
Песни значение: И от време на време съм бил грешник и светец
I’ve been known to lose my temper, my patience and my pride
Песни значение: Аз бях известно, да загуби самообладание, търпението ми и моята гордост
But I’ve never lost the knee to pray
Песни значение: Но никога не съм загубил коляното да се молят

Lord, I don’t need some truth reveal to me
Песни значение: Господи, аз не се нуждаят някои истината разкриват за мен
Or some sacred thing to hold
Песни значение: Или някои свещени нещо да държат
Well, all I really need is just a little more faith
Песни значение: Е всичко, което наистина трябва е само малко повече вяра
To believe what I already know
Песни значение: Да вярват това, което вече знаят

You said you’d never leave me
Песни значение: Казахте, че вие никога не ще ме остави
You’d walk right by my side
Песни значение: Ще ходиш право от моя страна
Right now all I feel is alone
Песни значение: В момента всичко чувствам, че е сам
Cause I can’t see Your angels watching over me
Песни значение: Причина, не мога да видя вашите ангели бди над мен
Oh, but Jesus loves me, the Bible tells me so
Песни значение: О но Исус ме обича, Библията ми казва така

Lord, I don’t need some mountain moved for me
Песни значение: Господи аз не се нуждаят някои планински преместен за мен
Or some miracle to be hold
Песни значение: Или някакво чудо да се държат
All I really need is just a little more faith
Песни значение: Всичко, което наистина трябва е само малко повече вяра
To believe what I already know
Песни значение: Да вярват това, което вече знаят

I know there are much bigger problems than mine
Песни значение: Знам, че има много по-големи проблеми отколкото мина
But Lord, if You get the time
Песни значение: Но Господи, ако имаш време

I don’t need the waters to part for me
Песни значение: Не е нужно води до част за мен
Or to see those streets of gold
Песни значение: Или да видите тези улици от злато
All I really need is just a little more faith
Песни значение: Всичко, което наистина трябва е само малко повече вяра
To believe what I already know
Песни значение: Да вярват това, което вече знаят

Yeah, the secret to walking down life’s road
Песни значение: да, тайната да върви по пътя на живота
Is to believe what I already know
Песни значение: Е да вярват това, което вече знаят
What I Already Know (Това, което вече знаят) Текстове на песни

Повече албуми от Точка на Грейс