A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Last at the Table (Последно на масата) Текстове на песни

Артисти: Ellis Paul (Елис Paul)

Албум: Stories-2 (Истории-2)

Preacher won't you preach to me,
Песни значение: Проповедникът няма да ви проповядвам за мен,
I need a pint of philosophy.
Песни значение: Имам нужда от една пинта на философията.
I'm hurt and thirsty, set me on my way.
Песни значение: Аз съм наранен и жадни, ме постави на моя начин.
Mondays come and Mondays go,
Песни значение: Понеделник идват и си отиват понеделник,

But this one seems to be sort of slow.
Песни значение: Но този един изглеждам към бъда нещо бавно.
Can you tell me sir, when will there come a change?
Песни значение: Може ли да ми кажете, господине, кога ще дойде промяната?
I'm the one who's last at the table,
Песни значение: Аз съм този, който е последния на масата,
I'm the one who never gets the gold.
Песни значение: Аз съм този, който никога не получава злато.

You're the one who says I'm able,
Песни значение: Вие сте този, който казва, че аз съм в състояние,
But you turn your words with lies and fables...
Песни значение: Но включите думите си с лъжи и басни...
Mothers won't you cry for me,
Песни значение: Майки няма да плачеш за мен,
I'll sell your tears for a token fee
Песни значение: Ще продават си сълзи за символична такса

On a street corner where drunk patrons stand laughing.
Песни значение: На ъгъла на улицата, където пиян покровители стоят смях.
And they'll stop, they'll stare at me,
Песни значение: И те ще спрат, те ще се взират в мен,
Scratch at their heads, "How can this be?"
Песни значение: Дяволът в главите си, "как може това да?"
I'll say, "I was born like you, --
Песни значение: Аз ще кажа, "е роден като теб,--
"Then I'll startin' dancin'...
Песни значение: 'Тогава аз ще startin' Dancin'...

Hello, Mr. Bureaucrat.
Песни значение: Здравейте, г-н бюрократ.

You pick who's thin -- you pick who's fat.
Песни значение: Можете да изберете кой е тънка--да изберете кой е мазнини.
Now what makes you so fit for the shoes you walk in?
Песни значение: Сега какво те прави толкова годни за обувки, ходиш?
In an office space you get a taste
Песни значение: В офис пространство можете да получите вкус

For paper money and paper waste.
Песни значение: За пари хартия и хартиени отпадъци.
Now who gets what depends on who is talking...
Песни значение: Сега кой получава това, което зависи от това кой говори...
Last at the Table (Последно на масата) Текстове на песни