A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-2 (Той вярва в ви-2) Текстове на песни

Артисти: Point of Grace (Точка на Грейс)

Албум: How You Live-2 (Как да живея-2)

You're not hearing the answers you've been praying for
Песни значение: Не сте като изслуша отговорите ви се моли за
You try and try, can't find an open door
Песни значение: Опитайте и опитайте, не може да намери една отворена врата
You're not seeing the miracles not a one in sight
Песни значение: Не виждате чудеса не един в очите
And the way you feel you sure need one tonight
Песни значение: И начина, по който се чувстваш сигурен трябва една тази вечер

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Песни значение: Вашата вяра се разпада, краката ви са пречка
It's so hard to believe in Him
Песни значение: Тя е толкова трудно да повярват в него

But He believes in you when you're at your weakest
Песни значение: Но той вярва в теб, когато сте в най-слабите си
And hope's still burning through the night but you can't see it
Песни значение: И надежда на все още гори през цялата нощ, но не можете да го видите
You know in your heart He loves you
Песни значение: Знаете ли в сърцето си той ви обича
But in those moments when you can't believe it's true
Песни значение: Но в тези моменти, когато не мога да повярвам, това е вярно
He believes in you
Песни значение: Той вярва в теб

Chin deep in the water you tried walking on
Песни значение: Брадичката дълбоко във водата се опита ходене на
And you reach for Him and you think He's gone
Песни значение: И достигнете за него и мислите, че той е отишло
He's still there beside you with His stubborn love
Песни значение: Той е все още там до вас с любовта си инат
No, He never left and He won't give up
Песни значение: Не, той никога не напуска и той няма да се откажат

He will protect you until you're rescued
Песни значение: Той ще ви предпази, докато вие сте спасени
Oh, there's nothing that He can't do
Песни значение: О няма нищо, че той не може да направи

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Песни значение: Защото той вярва в теб, когато сте в най-слабите си
And hope's still burning through the night but you can't see it
Песни значение: И надежда на все още гори през цялата нощ, но не можете да го видите
You know in your heart He loves you
Песни значение: Знаете ли в сърцето си той ви обича
But in those moments when you can't believe it's true
Песни значение: Но в тези моменти, когато не мога да повярвам, това е вярно
He believes in you
Песни значение: Той вярва в теб

You know in your heart He loves you
Песни значение: Знаете ли в сърцето си той ви обича
But at those moments when you can't believe it's true
Песни значение: Но в такива моменти, когато не мога да повярвам, това е вярно
He believes in you
Песни значение: Той вярва в теб
He believes in you, He believes in you
Песни значение: Той вярва в себе си, той вярва в теб

He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб

He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб
He believes, He believes, He believes in you
Песни значение: Той вярва, той вярва, той вярва в теб


He Believes in You-2 (Той вярва в ви-2) Текстове на песни He Believes in You-2 (Той вярва в ви-2) Текстове на песни-2 He Believes in You-2 (Той вярва в ви-2) Текстове на песни-3 He Believes in You-2 (Той вярва в ви-2) Текстове на песни-4

Повече албуми от Точка на Грейс