A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are a Runner and I Am My Father's Son (شما یک دونده و من پسر پدرم هستم) متن ترانه

هنرمندان: Wolf Parade (رژه گرگ)

آلبوم: Apologies to the Queen Mary (عذر خواهی کوئین مری)

I got a number on me
اشعار معنی: رو به شماره من
I got a number
اشعار معنی: من شماره
Won't make it through the high noon sun
اشعار معنی: آن را نمی خواهد از طریق خورشید نیمروز
Well I am my father's son
اشعار معنی: خوب من پسر پدرم
And I am my father's son
اشعار معنی: و من پسر پدرم هستم
His bed is made
اشعار معنی: بستر خود ساخته شده است

And I was a hero
اشعار معنی: و من یک قهرمان است
Early in the morning
اشعار معنی: در اوایل صبح
I ain't no hero
اشعار معنی: من قهرمان هیچ نیست
In the night-
اشعار معنی: در شب-
I am my father's son
اشعار معنی: من پسر پدرم هستم

And I'll build a house inside of you
اشعار معنی: و من ساخت یک خانه درون شما
I'll go in through the mouth
اشعار معنی: من دهان بروید
I'll draw three figures on your heart
اشعار معنی: من رسم سه چهره در قلب شما
One of them will be me as a boy
اشعار معنی: یکی از آنها من را به عنوان یک پسر شود
One of them will be me
اشعار معنی: یکی از آنها را به من خواهد
One of them will be me watching you run
اشعار معنی: یکی از آنها را به من در حال مشاهده شما اجرا خواهد
Watching you run
اشعار معنی: در حال مشاهده شما اجرا
Into the high noon sun
اشعار معنی: به آفتاب نیمروز
Watching you run
اشعار معنی: در حال مشاهده شما اجرا
Farther than guns will go
اشعار معنی: دورتر از اسلحه بروید
You are a runner
اشعار معنی: شما یک دونده هستید
With a stolen voice
اشعار معنی: با صدای دزدیده شده
And you are a runner
اشعار معنی: و شما یک دونده
And I am my father's son
اشعار معنی: و من پسر پدرم هستم

I am my father's son
اشعار معنی: من پسر پدرم هستم
I am my father's son
اشعار معنی: من پسر پدرم هستم
You Are a Runner and I Am My Father's Son (شما یک دونده و من پسر پدرم هستم) متن ترانه